آموزش

چگونه عکس بهتري بگيريم

افراد زيادي در مورد ارزيابي عکسهايشان در ذهن خود سوال مي پرسندکه چگونه عکسي بهتري بگيريم و در نظر ديگران چگونه جلوه خواهد کرد. هر چند در قضاوت در مورد يک عکس، سليقه و نوع علاقه دخالت بسياري دارد، ولي اصول کلي نيز بر آن حاکم است که ريشه در اصول زيبا شناختي انسان دارد.البته هميشه براي قوانين در شرايط خاص استثنا نيز وجود دارد. منتها در هر مورد بايد براي رعايت نکردن يک قانون، بايد دليل کافي داشته باشيد.

 ترکيب بندي:

 قانون يک سومها: قانون يک سوم در ترکيب بندي تنها يک نظريه هنري نيست. بلکه با بررسي هاي علمي درستي آن اثبات شده است. وقتي چشم ها به يک عکس نگاه مي کنند، ابتدا به نقاط يک سوم تصوير خيره مي شوند اگر چيز قابل توجهي در آن يافته نشود به جستجو در تصوير مي پردازند. اگر بعد از چند ثانيه جستجو چيزي توجه آنها را جلب نکند، علاقه خود را نسبت به تصوير از دست مي دهند. بنابراين اگر نمي خواهيد بينندگان آثارتان نسبت به عکستان بي علاقه شوند، بهتر است چيز قابل توجهي را روي اين خطوط قرار دهيد. ضمنا شخص يا چيزي را دقيقا در مرکز ديد دوربين قرار ندهيد، چون زياد جالب نخواهد بود.
سوژه خود را در يک طرف تصوير قرار دهيد و کمي آن را در کادر بچرخانيد. ضمنا خط افق را دقيقا در مرکز عکس قرار ندهيد، بلکه آنرا در يک سوم بالا يا يک سوم پايين تنظيم نماييد. اگر در عکس بخش پاييني تصوير مورد علاقه شماست، خط افق را بالا بيندازيد. برعکس، اگر موضوع مورد توجه در بخش بالايي خط افق قرار دارد، خط افق را در يک سوم پايين قرار دهيد. مجبور نيستيد وقتي در آسمان چيز قابل توجهي وجود ندارد بخش زيادي از آن را نشان دهيد. در مورد زمين هم همينطور.

او به کجا مي‌رود و به کجا خيره شده؟
شما عکسي عالي گرفته‌ايد، قانون يک سومها را هم رعايت کرده ايد. ولي هنوز نمي توانيد توجه ديگران را جلب کنيد! چرا؟ خوب، اجازه دهيد بزرگترين اشتباهات ترکيب بندي را با هم مرور نماييم.
سوژه در حال قدم زدن يا نگاه کردن به خارج کادر است به جاي داخل آن.
سوژه شما بايد به درون عکس نگاه نمايد تا نگاه بيننده را به داخل هدايت کند، نه اينکه با نگاه به خارج توجه بيننده را از عکس خارج نمايد. اگر در جلوي سوژه خود فضاي خالي نگذاريد، بيننده مي خواهد بداند سوژه به کجا مي نگرد و يا به کجا مي‌رود. بيننده براي درک عکس و اينکه داستاني در ذهنش شکل بگيرد، بايد قادر به فهم شرايط باشد.

بريدن دنباله سوژه:
يک قانون کلي اين است که در عکس سوژه خود را در محل هاي اتصال اعضا يا اجزاء به آن قطع نکنيد. اگر مي خواهيد کادر بسته‌اي داشته باشيد، مطمئن شويد که دست، آرنج، زانو يا بخش هايي جزئي از سوژه را قطع نکرده ايد. اگر پاها را در کادر قرا داده ايد، مراقب باشيد انگشتان را نبريد. اگر بازوها را در کادر داريد، آرنج را هم در کادر بگيريد. هرگز دستها را در محل انگشتان قطع نکنيد.

عکاسي از ارتفاع بالاتر از سوژه
وقتي از سوژه هايي عکاسي مي کنيد که ارتفاع کمتري از شما دارند، دوربين را تا سطح آنها پايين ببريد. وقتي از بچه ها از بالا عکس مي گيريد بسيار کوچک و غير مهم جلوه مي‌کنند. همين طور در عکاسي از حيوانات اگر از بالا عکس بگيريد عکس هايي اتفاقي و نه چندان جالب به نظر خواهند آمد. دوربين را پايين ببريد و هم ارتفاع با سوژه عکس بگيريد. آنگاه از نماي به دست آمده لذت خواهيد برد.

بريدن سايه يا انعکاس
اگر سايه يا انعکاسي از سوژه روي زمين است، يا تمام آن را بگيريد يا هيچ چيز آن را.

 افقي يا عمودي
چه موقع عکس را افقي و چه موقع عمودي بگيريم؟ ساده است. اگر سوژه بيشتر از آنکه دراز باشد، پهن است، عکس را افقي و اگر ارتفاع سوژه بيشتر از عرض آن است، عمودي بگيريد. اين اشتباه درجه يک آماتورها در عکاسي است. براي جلوگيري از ديده شدن اجزاء نا خواسته در عکس، کادر را بسيار بسته مي گيرند و حتي دوربين را کمي مي چرخانند تا سوژه بهتر در کادر قرار گيرد!
البته در بعضي موارد استثنائاتي وجود دارد و بايد با تمرين و مطالعه مواردي را که بهتر است يک قانون را رعايت نکنيم دريابيم.

نورسنجي:
وقتي نور مناسب باشد در عکس رنگ ها درست به نظر مي‌رسند، سفيدها سفيد و سياه‌ها سياه هستند.
وقتي روي يک سوژه که داراي طيف هاي متوسطي است فوکوس مي کنيد دوربين کار خودش را درست انجام مي دهد. ولي اگر بخواهيد از يک خرس قطبي سفيد يا يک سگ سياه عکس بگيريد چه؟ يا عکس بسيار روشن خواهد شد يا خيلي تيره و يا همه چيز خاکستري مي شود (چون سيستم نورسنجي داخلي دوربين سعي مي کند که عکسي با طيف 18 درصد خاکستري ايجاد نمايد).
چه کار بايد کرد؟ بهتر است وقتي از جسمي سفيد يا منعکس کننده عکس مي گيريد ديافراگم را يک گام بازتر نماييد و برعکس، وقتي از جسمي سياه يا جاذب نور عکس مي‌گيريد، ديافراگم را يک گام ببنديد.
درباره قانون آفتابي F16 چه ميدانيد؟ معني آن چيست و چگونه کار مي‌کند؟ ساده است. اين يک فرمول دقيق در عکاسي است که هميشه نتيجه خوبي مي دهد. سعي مي کنم در اين مورد توضيح دهم تا موضوع برايتان روشن شود.
در يک روز آفتابي درخشان ديافراگم دوربين را روي F16 مي گذاريد و سرعت مناسب شاتر را معکوس حساسيت فيلم يا دوربين انتخاب مي کنيد. مثلا، فرض کنيد حساسيت فيلمتان ISO 100  است، يعني سرعت شاتر بايد 100/1 باشد. بيشتر دوربين ها سرعت شاتر 100/1 ندارند، بنابر اين شما نزديکترين سرعت را انتخاب نماييد يعني 125/1 . همين. در اين شرايط شما تنظيم نوري دقيق خواهيد داشت.
اگر نخواستيد روي F16 عکس بگيريد چه؟ باز هم ساده است. دوربين را روي ديافراگم مورد نظرتان گذارده و بر اساس آن سرعت شاتر را اينگونه تنظيم کنيد. اگر مي خواهيد روي F8 عکس بگيريد (دو گام بازتر) بايد سرعت شاترتان را دو گام بيشتر کنيد (500/1) تا نور کمتري وارد دوربين شود. حالا اگر مي خواهيد روي F32 عکس بگيريد (دو گام بسته تر) بايد سرعت شاتر را دو گام کمتر کنيد (30/1) تا نور بيشتري وارد دوربين شود. ساده است. نه؟
خوب، اگر عکاسي در يک روز آفتابي درخشان نبود تکليف چيست؟ بايد آنرا يک روز F8 بناميم. اگر سايه هاي روي زمين به وضوح ديده نمي شد و نور به شدت و روشنايي يک روز آفتابي درخشان نيست، فقط کافي است همه چيز را نصف مقدار قبلي تنظيم نماييد. همانند حالت قبل عمل کنيد، ولي اين بار با F8 و سرعت 125/1 شروع نماييد.
آيا اين تنظيم ها هميشه درست عمل مي کند. تقريبا بله. ولي براي اطمينان بهتر است هميشه سه عکس بگيريد. يکي با يک گام بالاتر و يکي با يک گام پايين تر از معمول. به اين کار محدوده بندي يا  Bracketing گفته مي‌شود.
اگر بر روي فيلم هاي اسلايد عکس مي گيريد بهتر مي توانيد اثرات کارتان را ببينيد. چون وقتي عکس نگاتيو را چاپ مي کنيد، در لابراتور نور عکسها را تا حد ممکن اصلاح مي کنند. ولي به هر حال اگر در هنگام عکاسي نور را درست تنظيم کرده باشيد نتيجه بهتري خواهيد گرفت.

 عکاسي از ماه
شايد تعجب کنيد که چرا معمولا عکس هايي که از ماه مي گيريد بي رنگ و رو و مات مي شود؟ آيا جزئيات مورد انتظار شما از ماه در عکس هايتان ديده نمي شود. براي نور سنجي درست ماه يک ترفند ساده وجود دارد. قانون F16 را که يادتان هست. شايد باور نکنيد، ولي براي عکاسي از ماه کامل همان تنظيم روز روشن آفتابي را استفاده نماييد.
چرا؟ باز هم ساده است. ماه يک شي روشن شده با نور خورشيد است و فرقي نمي کند که اين نور خارج زمين است يا در نيمه شب است. به هر حال ماه با نور خورشيد روشن شده است. در باره عکاسي از ماه نيمه يا يک چهارم چه؟ اگر ماه نيمه است، عدد ديافراگم را نصف کنيد، يعني F8. وقتي ماه يک چهارم است ديافراگم را يک چهارم کنيد F4. مي بينيد که چقدر ساده است.
درباره عکاسي از ماه با نمايي از منظره شهر چه؟ خيلي ساده است. عکاسي همزمان از منظره شب و ماه غير ممکن است! چرا؟ چون نمي توان با يک تنظيم نور هم منظره شب را عکاسي کرد و هم جسمي را که با خورشيد روشن شده است.
درحالت عادي براي عکاسي از منظره شب ديافراگم F8 با 8 ثانيه نوردهي انتخاب مي شود. (در حساسيت 100). اگر ماه را براي مدت 8 ثانيه عکاسي کنيم ماه از جاي اوليه خود حرکت مي کند و علاوه بر حذف جزئيات آن بخاطر نور زياد، مات هم مي شود. پس چاره چيست؟ راه حل استفاده از يک حقه ساده است. عکس دوتايکي! در دوربين هاي فيلمي بايد ابتدا يک عکس از منظره شب شهر بگيريد. سپس موقعيت ماه را در کادر منظره ياب در محل مورد نظر تنظيم نموده و اکنون يک عکس از ماه در ميان آسمان در محل مورد نظر بگيريد. در دوربينهاي ديجيتال به سادگي مي توان دو عکس را با فتوشاپ روي هم مونتاژ نمود. در اين حالت پيدا کردن محل مناسب ماه در عکس بسيار راحت تر است.

 فوکوس:
اتوفوكوس هنگامي که وقت کافي براي تنظيم دوربين نداريد بسيار عالي است. ولي بسياري از مردم از آن استفاده نامفيد مي کنند. بيشتر مبتديان از فوکوس خودکار با تنظيم فوکوس روي مرکز کادر استفاده مي کنند. هنگامي که شما از فوکوس خودکار استفاده ميکنيد، ممکن است دوربين هنگامي که سوژه شما در ميان کادر نيست روي آن فوکوس نکند. براي رفع اين مشکل اين راه حل را امتحان کنيد. بدون در نظر گرفتن ترکيب بندي سوژه را در مرکز کادر قرار دهيد و روي آن فوکوس کنيد. (اميدوارم که قصد نداشته باشيد در همين وضعيت عکس بگيريد) در حالي که دکمه شاتر را تا نيمه نگه داشته ايد ترکيب بندي نماييد و عکس خود را بگيريد. اگر در پشت سوژه چيزي است که مي خواهيد روي آن هم فوکوس داشته باشيد، با تنظيم عمق ميدان اين کار را انجام دهيد.

 عمق ميدان
عمق ميدان به معني اين است که چه مقدار از عکس شما در جلو و پشت سوژه اصلي در فوکوس قرار دارد. اگر شما از عمق ميدان باريک (عدد F کوچک، روزنه ديافراگم باز) استفاده نماييد، بخش کمتري از تصوير شما در فوکوس خواهد بود. همين طور، اگر از عمق ميدان بزرگي استفاده نماييد(عدد F بزرگ، روزنه ديافراگم کوچک) بخش بيشتري از تصوير شما داراي فوکوس مناسب است. البته تمام اين مسائل به اين که شما کجا فوکوس کرده ايد بستگي خواهد داشت.
اگر با يک عمق ميدان کم روي سوژه خود فوکوس کنيد، همه چيز در جلو و پشت سوژه خارج از فوکوس خواهد بود. اين وضعيت در شرايطي که زمينه عکس را به خاطر شلوغي و يا تاکيد بيشتر بر روي سوژه اصلي مي خواهيد مات نماييد مناسب است. ولي اگر در جلو يا پشت سوژه چيزهايي وجود دارد که مي خواهيد دقيق بيفتد، اين حالت خوب نيست.
پس اگر بخواهيم همه چيز در جلوي سوژه واضح باشد چکار کنيم؟ تنها کافي است بر روي آنها فوکوس کنيد! البته با يک عمق ميدان بالا که فاصله بين سوژه اصلي و سوژه‌هاي فرعي را بپوشاند. فکر مي کنيد کدام وضعيت بهتر است؟ عمق ميدان بالا يا پايين؟ اين موضوع کاملا به سوژه‌اي بستگي دارد که از آن عکاسي مي‌کنيد. بخاطر همين است که عکاسي در مد اولويت ديافراگم اهميت دارد. در اين مد شما مي توانيد عدد F مناسب خود را انتخاب نماييد. در اين حالت براي گرفتن عکسهاي بهتر کنترل کافي بر روي ديافراگم خواهيد داشت. چه کسي از عکس يک سگ که بيني‌اش مات شده و يا يک شخص که در زمينه شلوغ عکس گم شده است خوشش مي‌آيد؟!

همه چيز در چشم هاست
مي گويند وقتي از يک حيوان عکاسي مي کنيد، همه چيز در چشمها قرار دارد. همه سوژه‌ها نياز نيست مستقيما به دوربين خيره شوند، اما بايد بتوانيد چشمها را ببينيد. همچنين، اگر مي‌توانيد چشمها را در عکس ببينيد بايد در فوکوس کامل باشند تا عکس هاي شما تاثيرگذار باشند. وقتي با کسي سخن مي‌گوييد، در چشم ها نگاه نمي کنيد؟ به همين صورت، از چشمها براي ارتباط برقرار کردن با سوژه استفاده مي‌کنيم و ديدگاهي از احساس و افکار آن بدست مي‌آوريم. چشمها منتقل کننده احساسند و بدون آنها در عکس انتقال احساس صورت نخواهد گرفت.

 انعکاس نور در چشم
منظور از انعکاس نور در چشم نورهاي کوچکي هستند که هنگامي که نور به چشم مي تابد در چشم ديده مي شود. ديدن اين نورها در چشم بسيار لذت بخش است و حتي داشتن آنها در عکس ضروري است. اين نورها به چشم ها حالت زنده بودن مي دهند. معمولا اين نورها با نور خورشيد يا فلاش ايجاد مي شود، اما اگر در دسترس نبود مي توان از يک منعکس کننده يا يک فلاش کوچک دستي استفاده نمود. در اين مورد شديدا توصيه مي شود که مطمئن شويد که اين نورها در چشم سوژه شما وجود داشته باشد، چون بدون آنها چشم ها بسيار بي روح و عروسکي به نظر مي رسند. البته ممکن است در شرايطي خاص به خاطر القاي يک حس ويژه نياز به حذف اين نورها باشد. هر قاعده اي استثنايي هم دارد.

فلاش
چه فرقي بين عکس پرتره يک عکاس آماتور با يک عکاس کاملا حرفه اي وجود دارد؟ ممکن است هر کسي در ابتداي راه عکاسي خود بارها از خود بپرسد چرا عکسهاي من مانند عکس هايي که در مجلات مي بينم نمي شود. چکار مي توان کرد که عکس هايمان شبيه کارهاي عکاسان حرفه ايي شود؟
وقتي به اين سوال پاسخ داده شود شايد از سادگي پاسخ تعجب کنيم و بپرسيم چرا قبلا به اين موضوع پي نبرده بودم. البته علت نوشتن اين مطالب اين است که کساني که اين موضوع را نمي دانند خيلي زيادند.

 سايه ها
وقتي به يک عکس در مجله نگاه مي کنيد و آنرا با عکسي که از فرزند خود يا دوستتان گرفته ايد مقايسه مي کنيد فرق اصلي بين آن دو چيست؟ بله. در عکس مجله هيچ گونه سايه اي پشت مدل وجود ندارد! خوب، چگونه بايد اين کار را کرد؟
سايه ها معمولا توسط نورهايي ايجاد مي شود که دقيقا از روبرو به سوژه مي تابد يا وقتي که از فلاش دوربين استفاده مي نماييد. اگر فلاش دوربين شما از نوع سرخود است که ديگر وضع بدتر است. اگر مي خواهيد عکسهايي شبيه حرفه ايها بگيريد، اول از همه بايد يک فلاش برخوردي (انعکاسي) بخريد. نوع بهتر اين فلاش داراي سر چرخان است و علاوه بر چرخش به بالا مي تواند به اطراف نيز بچرخد. پولتان را بابت فلاشهايي که ثابت هستند تلف نکنيد. اين فلاشها فقط کمي قوي تر از فلاش سرخود دوربينتان عمل ميکنند، ولي سايه هاي تندتري ايجاد مي کنند.
وقتي براي دوربينتان فلاشي خريديد، دفترچه راهنماي آن را کامل بخوانيد. با اين کار تمام مشخصات، عملکردها و استفاده هاي آن را خواهيد فهميد. تمام اين تواناييها را تست و تجربه کنيد.
تنها با استفاده از فلاش انعکاسي و تاباندن نور آن به سقف، از تفاوت ايجاد شده در عکسهايتان نسبت به زماني که نور را مستقيما به سوژه مي تابانديد، متعجب خواهيد شد. البته درمورد انعکاس فلاش نيز بايد دقت کافي بخرج دهيد. اگر سطحي که نور فلاش را به آن مي‌تابانيد داراي رنگ خنثي و سفيد نباشد، طيف رنگي عجيب غريبي بر روي عکسهايتان ايجاد خواهد شد.
وقتي اندکي پيشرفت کرديد ميتوانيد فلاش را روي سه پايه گذارده و از کنار به سوژه اتان نور بتابانيد. در اين زمان عکسهايتان شروع به پيشرفت به سوي حرفه اي شدن خواهند نمود.

 منبع:Imaging Resource by cherikelm/Cheri

39 دیدگاه در ”چگونه عکس بهتري بگيريم

 1. با سلام و ضمن تشکر از شما به خاطر قرار دادن این سایت زیبا و پر محتوا در اختیار علاقمندان و عکاسان، مایلم بگویم من از مطالعه مطالب این بخش نهایت استفاده را می برم و درخواست می کنم نکات عکاسی خلاقه، نقات طلایی در عکس، کادر بندی و… به طور تخصصی در عکاسی را در این بخش به آموزش بپردازید.

 2. سلام
  اولین بار است که سایت شما رو میبینم
  من عاشق عکاسی ام !
  عالی بود
  سعی میکنم سایت رو به همه معرفی کنم
  با تشکر 10 بهمن

 3. سلام و خسته نباشی…ارمین هستم 31 ساله از شمال کشور.دوربین عکاسی سونی اچ 7 دارم.با لنز واید و لنز تله این روزهای اخر بهمن ماه به تالاب میانکاله میرم و لنز تله رو وصل میکنم. از پرنده در حال پرواز با فلاش که عکاسی میکنم قدرت فلاش را بالا بردم ولی سرعت فلاش را نمیدانم چگونه باید بالا ببرم از دوستانی که اطلاعاتی در این مورد دارند تشکر فراوان ….

 4. سلام از شما خیلی ممنون هستم بسیار جالب بود من یک پیشنهاد دارم اگر لطف بفرمایید و این مطالب را به ایمیل افرد هم بفرستید خیلی جالب خواهد بود.باز هم از همتون متشکرم.

 5. ba salam
  bahar ziba va sali por bar barayetan arezomandam.
  khaili estefade kardam. khaste nabashi

 6. واقعا عالی بود.دستتو درد نکنه.خیلی استفاده کردم

 7. ممنون،آموزنده بود. اگه امکان داره منابع اصلی-کتاب- اموزش عکاسی در ژانرهای مختلف را معرفی کنید.

 8. من که هیچی از عکاسی بلد نبودم خیلی چیزا یاد گرفتم و استفاده می کنم.ممنونم ازتون!

 9. بسيارمفيد بود .باتوجه به انبوه سايت هاي فارسي بي محتوا آشنايي بااين سايت بسيارجالب مفيد آموزنده وجذاب واقعا براي من خوشحال كننده بود -ايا مي توانم درمورد مدل ونوع دوربين و ايرادات عكاسي سوال مطرح كرده واز اين سايت جواب بگيرم
  باز هم از شم تشگرمي كنم

 10. راهنمای خیلی خوبی بود!میخوام بیشتر در مورد کادر بندی عکسای مستند و همینطور عکاسی سریع بدونم لطفا منو راهنمایی کنین متشکرم

 11. سلام
  ممنون واقعا” عالي بود. و لذت بردم .

 12. با سلام ممنون از مطالبی که در اختیار علاقه مندان قرار دادین

 13. واقعا عالی بود و برای من بسیار ارزشمند – اطلاعات را پرینت کردم تا همیشه داشته باشم
  ممنونم

 14. سلام با تشکر از مطالب جذابت لطفا روش استفاده از دوربین 50d canon رو اموزش بدین

 15. اگر توضیحات همراه با عکس باشد عالی می شود
  درکل خوب بود
  ممنون

 16. سلام
  بسيار مفيد بود
  اگر توضیحات همراه با عکس باشد عالی می شود

  ممنون

 17. سلام. من عاشق عکاسی هستم و این مطتلب خیلی به من کمک میکنه!! ممنون

  اما از شما خواهشی که دارم این است که اگه ممکنه طریقه عکاسی صحیح به دوربین های مبایل رو هم آموزش بدین!

  با تشکر

 18. فراخوان
  جشنواره عکس سایه
  از علاقمندان دعوت می شود تا تاریخ پنجم اسفند 1389 عکس های خود از سایه را به
  این ایمیل melmedas@gmail.com ارسال نمایند
  تماس 09171697644
  سه نفر از برگزیدگان این جشنواره در تاریخ 18 اسفند 1389 انتخاب و به آنها نقاشی کنیز زن بومی هرمز هدیه خواهد شد.
  حسن دریاپیمای هرمزی

 19. با سلام و خسته نباشید
  مطالب خیلی مفید بودند.موفق باشید.

 20. من مریم افرینش سایتتون عالی
  فقط عکس های متفاوت و زیبایی بگذارین
  از عشق. طبیعت .مادربزرگ و پدر بزرگا. عکس قدیمی .

  ناراحت که نمیشین با این عکسا میکس و فتوشاپ درست کنم؟
  من عکس گرفتن و فیلمبرداری+فتوشاپ و میکس+طراحی و ابرنگم خیلی خوبه

  دعا برای پیشرفتم یادتون نره
  جذاب تا همیشه

 21. فقط عکس های متفاوت و زیبایی بگذارین
  از عشق. طبیعت .مادربزرگ و پدر بزرگا. عکس قدیمی

  سایتتون خوبه

  شما به کسی که این چیزا رو خیلی بلد باشه نیازی دارید؟

 22. با سلام

  براي من كه به عكاسي علاقه دارم ولي از علم آن چندان آگاهي ندارم عالي بود
  موفق باشيد
  متشكرم

 23. متشکرم دوست عزیز- اگر لطف کنید و این مطالب را ایمییل کنید ممنون میشم..

 24. سلام عالی بود لطفا مطالب بیشتر همراه باعکس بزارید متشکرم .

 25. سلام خیلی خوشحالم که یه جایی پیدا شد که بتونم کمک بگیرم.
  من دانشجوی رشته عکاسیم.می خوام عکسای خاص و تاپ بگیرم ولی احسای میکنم اون چیزی که میخوام نمیشه.
  سال بعد اگه خدا بخواد میخوام نمایشگا بزارم.میشه کمک کنین تا بتونم تو کارم بهترین باشم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *