همه نوشته‌های برچسب 'مهدی رضوی'

نمایشگاه گروهی عکس دلیل مشترک

دیداری به بهانه ی کمک به کودکان بد سرپرست
غرقه ی دریای دیدار گشتن،
دلیلی شد برای راهی شدن بسوی ساحل …