همه نوشته‌ها در 'مقاله' اشتراک

زبان عکاسانه

هانس دورر/ ترجمه گلاره خوشگذران حقيقي:
خوانش عكس‌ها امري است ناگزير شخصي. اين خوانش به عوامل متعددي وابسته است از …